...aneb Co dělat, když máte 10 milionů

Jak
naložit
s firmou

Jak předat svůj byznys
a neudělat chybu


NO STRESS

Přišel čas si užívat. Máte
nástupce, kteří převezmou
váš byznys? Přemýšlíte
o svěřenském fondu?
Nebo rovnou o prodeji firmy?
Přečtěte si, jak to udělat správně
a kolik vás to bude stát.

Jak a komu předat firmu?

Každý majitel jednou dospěje do bodu, kdy se rozhodne, že je čas předat firmu dál. Důvodem může být únava z byznysu, touha užívat si po tvrdé práci bezstarostného života a jmění nebo v tom horším případě zdravotní problémy. Jaké jsou možnosti předání?

Nejjednodušší to mají majitelé, kteří mají a soustavně si vychovávají svého nástupce z rodinného klanu, který je s chodem podniku dokonale seznámen a předání je pak jen formální záležitostí. V tomto případě je rozhodnutí jasné a došlo k němu už v minulosti. Jablko ale ne vždy spadne blízko od stromu a tak se stává, že se ratolesti vydají zcela jinou cestou a o vedení firmy nejeví zájem. Co s tím?

Ani v tomto případě ještě není potřeba přemýšlet nad prodejem. Existují minimálně dvě instituce, které lze využít. Jednou z nich je tzv. family office, tedy nechat si spravovat rodinný majetek třetí stranou, která vznikla právě za tímto účelem. Typicky jde o lidi ši sdružení více lidí, kteří nabyli majetek a vytvořili si vehikl pro správu majetku.

Další možností je pak vložit fondy do tzv. svěřenských fondů, které jsou nástrojem pro budoucí předání majetku dalším generacím, ale mají i další využití.

Svěřenské fondy

Institut svěřenských fondů neboli trustů mohou majitelé firem využívat od roku 2014. Zakladatel (majitel) fondu do něj vkládá všechny své prostředky a ztrácí vliv na jeho přímou kontrolu. O fond se stará správce či správci a profit z jeho činnosti plyne beneficientovi, který zároveň může majetek po určité době získat. Jsou tak vhodným nástrojem při ochraně před riziky plynoucí z podnikání pro předání firmy budoucím generacím bez konkrétního určení, pomohou i v případě neshod v rodině.

Základní typy:

Osobní svěřenský fond

Obchodní svěřenský fond

Investiční svěřenský fond

Rodinný svěřenský fond

Charitativní svěřenský fond /
přidružený fond nadace

Zajišťovací svěřenský fond

Prodej firmy

Pokud se ani jedna ze zmíněných možností předání firmy nejeví jako vhodná, pak nastupuje na řadu prodej. Takové rozhodnutí, i když není nikdy snadné, je velmi důležité. V samotném počátku je klíčové se se situací psychicky smířit a dojít k jasnému závěru, protože jakákoliv nerozhodnost se pak může negativně projevit na samotném předávání či prodeji firmy (Chyby při prodeji firmy - ZDE).

Komu prodat firmu?

Konkurenti

Jde o firmy, které se pohybují ve stejném oboru, případně jim dává smysl vertikální integrace (dodavatelé, odběratelé apod.). Řadí se ke strategickým investorům. Majitelé se někdy obávají prodat firmu nadnárodnímu konglomerátu, jelikož se obávají, že by firma skončila jen jako jeho “lokální filiálka” a ztratila by možnost plnohodnotného rozvoje. Na druhou stranu, silný zahraniční hráč může přinést mnoho růstových možností.

Burza

Akciový trh sice není typickým místem pro celkový jednorázový exit, firmy na ni spíše chodí, aby získali růstový kapitál, k částečným prodejům majetku skrz ní ale dochází.

 

Private equity fondy

Jde o fondy sdružující peníze finančních a soukromých investorů s účelem nákupů podílů firem a jejich zhodnocení. V tomto případě jde o čistě finanční investory s typicky 5 - 7-letým horizontem, tudíž je potřeba se připravit, že proces prodeje se bude v tomto horizontu opakovat. PE fondy jsou silně orientované na finanční parametry a budoucí růst kupované společnosti.

Manažeři

Prodej firmy do ruky stávajících manažerů má pro podnikatele řadu výhod. Má totiž jistotu, že firmu prodává lidem, kteří ji dokonalé znají a mají k ní vybudovaný vztah. Obvykle ale manažeři nemají dostatek prostředků a musí se spojovat s finančními investory.

Za kolik prodat firmu?

Proces celého vyjednávání prodeje firmy vede k tomu nejdůležitějšímu - ke konečné ceně. Existuje mnoho metod pro oceňování hodnoty podniku jako je například metoda tzv. diskontovaných peněžních toků, typickým prvotním indikátorem je ale zisk před úroky, odpisy a daněmi (EBITDA) dané firmy. Ta se pak v závislosti na atraktivitě oboru, v kterém působí, násobí určitou hodnotou a vznikne tak rámcová představa hodnotě firmy.

Který obor je na tom dnes z hlediska násobků nejlépe, můžeme přehledně vidět v následující tabulce (data k 18. 2. 2020):

Je vhodný čas prodat firmu?

Obecně platí, že firmu je nejlepší prodávat těsně před vrcholem. A to jak z pohledu výkonnosti samotné firmy, kdy je kromě finančních parametrů dobré ukázat i její růstový příběh zvyšující její atraktivitu i hodnotu v očích potencionálních kupců, tak z pohledu výkonnosti celé ekonomiky.
Je tedy dnes vhodný čas na prodej?

Graf níže znázorňuje vývoj násobků hodnoty podniku v poměru ku její EBITDA v čase. Platím, že čím vyšší hodnota, tím se za firmy dostává více peněz. Z grafu j tedy patrné, že nejlepší čas na prodej byl v rámci poslední dekády v roce 2011. Ani v posledních letech situace nebyla špatná, do budoucna se ale dá vlivem pandemické krize očekávat snížení násobků ve všech segmentech ekonomiky a tedy i snížení hodnoty, která je vidět v grafu:

Chyby při prodeji firmy

Váhavé rozhodnutí

Je velmi důležité si před samotným procesem prodeje firmy vyjasnit psychologickou stránku věci. Prodej firmy, kterou majitel buduje i desítky let, je pro něj totiž často velkou emoční zkouškou. Pokud ovšem nedospěje k jasnému rozhodnutí a i tak započne vyjednávání s jedním či více partnery během kterých váhá o prodeji, potenciální kupující může lehce nabýt dojmu, že s firmou není něco v pořádku.

Nerealističnost

Každý považuje své dítě za nejkrásnější a nejchytřejší, ale ne všechny děti jsou nejkrásnější a nejchytřejší. A to samé platí i u firem, které jsou pro většinu majitelů jejich dalším dítětem. Do vyjednávání je proto dobré vstoupit s realistickým očekáváním o ceně. Získáte tím větší šanci na úspěšný prodej a vyhnete se zklamání.

Nedotažené obchody

Máte potenciální obchodní partnery, s kterými je snadné domluvit byznys? Udělejte to ještě před prodejem firmy, zvýšíte tím její cenu a předejte zbytečným dohadům. Proč by kupující měl věřit vašim tvrzením, že s firmou XY je jednoduché navázat spolupráci, když vy jste to ještě neudělal?

Administrativní nedostatky

Před prodejem firmy si zkontrolujte, zdali máte všechny administrativní záležitosti v pořádku. V pokročilejších fázích vyjednávání, v kterých již bývá součástí due dilligence, se často stává, že prodávajícímu chybí některé smlouvy či dokumentu důležité pro provedení hloubkové kontroly.

Přecenění vlastních sil

Mnoho podnikatelů po desítkách let budování svého podniku získalo pocit, že i samotný prodej zvládnou a uchylují se tak k samostatné akci. Prodej je ale zcela jiná discilína než budování byznysu a obě věci jdou velmi těžko skloubit. Proto je dobré si zvolit vhodného poradce, který vám nejen poradí, ale pomůže i s rutinními záležitostmi.

Rodinná ústava

Jako pojistka proti
budoucím sporům a
paralyzování chodu firmy

Možná byste řekli, že řídit rodinnou firmu v rámci rodinných vazeb je daleko jednodušší než řídit korporaci s mnoha manažery, kteří k sobě nemají příliš blízký vztah. Opak ale mnohdy bývá pravdou, Rodinná pouta jsou sice pevnější a dokáží tak snáze překonat problémy či krize, na druhou stranu se snadno mohou stát i prvotní příčinou douhotrvajícího konfliktu.

Není proto divu, že rodinné firmy stále častěji vyhledávají specifické právní poradenství a v posledních letech roste i zájem o fenomén v podobě rodinné ústavy. Jde o dokument, který uzavírají členové rodiny ve vztahu k podnikání, tedy rodinné firmě. Jejím specifikem je to, že narozdíl od jiných právních dokumentů není tolik explicitně strukturovaná a její finální znění by mělo vyplývat z mnoha diskuzí v rodinném kruhu.

“Když jsme znění rodinné ústavy tvořili, zavřeli jsme se s právníkem a dětmi na dva dny do hotelu a diskutovali, co chceme a jak si rodinné podnikání představují dcery. Právník vše následně sepsal a pak jsme vše ještě čtvrt roku připomínkovali, než jsme se na finálním znění všichni shodli,” vysvětluje spolumajitelka a finanční ředitelka české skupiny NWT Martina Vítková. Ta spolu s manželem a dvěma dcerami podepsala rodinou ústavu předloni v létě.

Slavnostní ceremoniál rodinné firmy ze Zlína k podpisu Ústavy rodiny Vítkových proběhl v srpnu 2018 v Manském sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Podpisu se účastnili Martina a David Vítkovi...

...a dvě z jejich tří dcer. Rodinná ústava definuje, že jejich manželé se budou moci podílet na vedení podniku, k rodinnému majetku se ale nedostanou.

Martina Vítková z dcer dle svých slov vychovává top manažerky, aby mohly firmu v budoucnu samy převzít.

NWT s více než miliardovým obratem podniká v mnoha oborech, jako například v IT, energetice nebo zemědělství. Rodinná ústava má zakotvit budoucí směřování firmy.

Ústava rodiny Vítkových.

Je nutné podotknout, že rodinná ústava není právně závazným dokumentem. Porušením některého z bodů tedy dotyčnému právní postih nehrozí. Je ovšem důležitá z toho hlediska, že rodinní příslušníci si díky ní ujasní kam chtějí, aby podnik směřoval, od faktických majitelů se pak dozví, jaké s ním má do budoucna plány. To vše předchází případným budoucím negativním překvapením a následně i rodinným neshodám.

Co má rodinná ústava obsahovat?

rodinná ústava by neměla být příliš obsáhlá, měla by
být formulována jednoznačně

vize, principy a hodnoty by měly být základním
kamenem každé rodinné ústavy

je nutné vytvořit hierarchii principů a hodnot a
definovat, které jsou hlavní a které podpůrné

rodinná ústava by měla pamatovat i na principy
komunikace mezi jednotlivými rodinnými příslušníky

dále by měla obsahovat i popis způsobu budoucího
řízení firmy, nakládání s finančním majetkem,
možnosti filantropie, proces předání majetku, apod.